Általános Szolgáltatási Feltételek

 

Ahttp://shrekmusical.hu/ weboldal használatára, valamint az itt található szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek

 

A Shrek a Muisical weboldalt, internet címe:  http://shrekmusical.hu/ (a továbbiakban: Weboldal), a Zikkurat KFT (1173 Budapest Szent István krt. 2. 4. em 23.) (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti. A Szolgáltató elérhetőségei:  e-mail: info@zikkurat.hu, tel.: 061/329-3011

 

Tartalom

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Adatvédelmi tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató

Céginformáció

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 

A Weboldal szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Felhasználó). A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed és meghatározza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit a Weboldal használatával és egyéb szolgáltatásai tekintetében.

 

A Felhasználó a Weboldal használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha nem fogadja el ezen feltételeket, akkor a továbbiakban a Weboldalt nem használhatja és ne vegye igénybe a Weboldal szolgáltatásait.

 

A Szolgáltató a Weboldalt folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Weboldal használatával a Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Weboldal formáját és jellemzőit.

 

A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Weboldal egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről a Felhasználót előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Weboldal szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a Weboldal bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon.

 

A Weboldalt tilos más oldal részeként megjeleníteni, a Weboldalt vagy annak bármely részét módosítani, a weboldal kódját visszafejteni. A Weboldalon levő adatok, fotók, tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, átvételükhöz, másodközléshez, valamint a Weboldalra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Weboldal használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

 

A Felhasználó az email címe megadásával feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére. A Szolgáltató által a Felhasználó email címére küldött hírlevélben található linkre kattintva a Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélküldésről vagy a Szolgáltató email címére küldött üzenettel kérheti a feliratkozás törlését.

 

A Szolgáltató a linkre kattintáskor azonnal, az emailben küldött kérés esetén 30 napon belül a Felhasználó email címét törli az adatbázisból. A törlést követően az email címre hírlevelet már nem küld. Az emailben küldött kérés esetén a Szolgáltató válasz emailben tájékoztatja a Felhasználót a törlés időpontjáról.

 

A Szolgáltató a musical promótálása és a jegyeladások növelése céljából időszakosan játékokat hirdet. A játékra a játékfelhívásban szereplő módon és feltételekkel lehet jelentkezni a név és az email cím megadásával. A jelentkezéssel a Felhasználó elfogadja a játék feltételeit. A Szolgáltató a játék lezárását követően a Felhasználó adatait törli, kivéve az email címet az esetben, ha a játék során a jelentkezéssel a Felhasználó egyben a hírlevélre is feliratkozott.

 

A játékokban a nyertest vagy nyerteseket a Szolgáltató az regisztrációk közül véletlenszám generátorral választja ki. A nyertest a Szolgáltató a megadott email címen megkeresi, a nyertes nevét a Weboldalon közzéteszi.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Felhasználó előzetes tájékoztatása a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről.

 

Tartalom

 

Bevezető, definíciók

Alapelveink

Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a Személyes adatok köre

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

Adattovábbítás

Jogorvoslati lehetőségek

Panaszkezelési tájékoztató

 

Bevezető, definíciók

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) ismerteti és bemutatja a Szolgáltató adatkezelési elveit és a saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott elvárásokat.

 

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Weboldal használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

 

Alapvető célunk a Felhasználó Személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a Személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos alapjogát. Ezért a Személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény);

 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

A Tájékoztatóban használt kifejezések definíciói

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen Szabályzatban az Érintett azonos a Webáruház Felhasználójával.

 

Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a Bűnügyi személyes adat.

 

Bűnügyi személyes adat: az Érintettel kapcsolatosan a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

 

Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes adatok teljes körű vagy csak egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel Személyes adatainak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: a Személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: a Személyes adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

 

Adatmegsemmisítés: a Személyes adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából a Személyes adatok feldolgozását végzi.

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Alapelveink

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul vagy azt törvény, illetve a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 

Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.

 

Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az Adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az Adatkezelésre és az Adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az Adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt Személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

A Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző Adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - Harmadik országban lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a Harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a Személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a Személyes adatok köre

 

Az Érintettel kapcsolatos minden adat kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A Weboldal látogatása során a Szolgáltató rögzítheti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a Felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Felhasználók adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket korlátlan ideig megőrizhetjük. Az így őrzött adatokból nem lehet a Felhasználóra vonatkozó semminemű következtetést levonni.

 

Nem gyűjtünk Különleges adatokat és Bűnügyi személyes adatokat.

 

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (a továbbiakban: cookie) helyez el. A cookie szükséges a Weboldal használatához.

 

A Szolgáltató, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc., cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Weboldalon és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

 

A Felhasználókról gyűjtött Személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az Felhasználó személyére vonatkozó információtól megfosztva adunk át. Az így átadott adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható a Felhasználó egyetlen személyes adata sem. A Weboldalon gyűjtött Személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

 

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a Felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

 

A Weboldal kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen szervereken történő Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja, ezen Adatkezelők Személyes adatokhoz nem férnek hozzá.

 

A Weboldalz szolgáltatásai, különösen a hírlevél feliratkozás, játékon való részvétel, regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a Weboldalon nincs lehetőség.

 

A Szolgáltató regisztrációs adatbázisban a Felhasználó felhasználói nevét és az email címét, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, a hírlevél kiküldéséhez és a játék nyertesének kiválasztásához, valamint a nyertes értesítéséhez.

 

A regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a Felhasználó kért-e email Hírlevelet vagy sem. A Hírlevél tartalma esetenként és Felhasználónként eltérő lehet. A Hírlevélben lehetőség van a további küldés letiltására, leiratkozásra.

 

A Weboldalon és a Hírlevélben lehetőség van arra, hogy a Felhasználó egy barátját az érdekesnek talált hírt vagy a Weboldal egy oldalát a rendszer segítségével, saját nevében és e-mail címével, értesítse. A Szolgáltató a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

 

A Weboldalon és a Hírlevélben lehetőség van arra, hogy a Felhasználó az érdekesnek talált hírt vagy a Weboldal egy oldalát saját közösségi oldalán a saját nevében megossza. A Szolgáltató a megosztással kapcsolatban semmilyen adatot nem rögzít.

 

A megadott adatok módosítását vagy az adatok esetleges törlését a Felhasználó a Szolgáltató email címére küldött elektronikus levéllel kezdeményezheti.

 

Hivatalos kapcsolatfelvétel: a Weboldalon közzétett email címre küldött elektronikus üzenet elküldésével lehet az Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

 

A Szolgáltató alkalmanként a Webáruházhoz működéséhez szorosan kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Hírlevélre feliratkozott vagy sem.

 

A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (Be. 71. §). Az Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

 

A Szolgáltató a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Nyereményjáték
 

„Húsvéti Nyereményjáték a Shrek a Musicallel”
 
A játék szervezője:
A „Húsvéti Nyereményjáték a Shrek a Musicallel”nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Zikkurat Kft. (1137 Budapest, Szent István krt. 2.) megbízásából pedig a Publicity-Aim Kft. (1095 Budapest, Mester u. 83/C) (továbbiakban „Lebonyolító”) látja el a Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat.
 
II. A játékban történő részvétel feltétele:
2.1. A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 2.5. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen,természetes személy (a továbbiakban ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 5. pontban meghatározott időtartama alatt a www. shrekmusical.hu/jatekok domain alatti weboldalon (a továbbiakban ”Honlap”) található közzétett „Húsvéti Nyereményjáték a Shrek a Musicallel” elnevezésű Játékban részt vesz, és ezzel elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.
2.2. A Játékosok kizárólag a saját nevével vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált e-mail címmel vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, e-mail címből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget kizár.
2.3. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye és ezáltal, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.4. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése miatt a Szervező megvizsgálhatja és amennyiben azok, illetve a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.5. A Játékból ki vannak zárva a Publicity-Aim ügynökség, a Drize Kiadó Kft. a BestByte Kft., Miniváros Kft.., Ital Magyarország Kft., Alföldi Tej Kft., Magyarvíz Kft. és a Zikkurat Kft. dolgozói, továbbá a Játék szervezésében résztvevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
III. A Játék menete:
A nyereményjátékban azok a felhasználók vesznek részt, akik jegyüket vagy jegyeiket 2016. március 3. és március 24-e között vásárolják meg. A jegy(ek) 16 karakterből álló azonosító kódját, a vásárló nevét és e-mail címét feltölti shrekmusical.hu weboldalon található felületre, visszaigazoló e-mailt kap, sorsoláson vesz részt.
A Játékban résztvevő Játékosok között, egy alkalommal (2016. március 25. ) sorsol nyereményt a Szervező. A nyeremények a következők: 1 db Tablet, 10 db belépőjegy a Minipolisz városba, 5 db éves Dörmögő Dömötör előfizetés, 1 családi Pizza King utalvány.
A Játékban (promóciós akcióban) alapdíjas (internet) szolgáltatást kell igénybe venni a játékba kerüléshez, így az akció nem minősül ajándéksorsolásnak. Az akció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá, nem minősül ajándéksorsolásnak.
IV. A jelentkezés módja:
4.1. Jelentkezni 2016. március 3-a és március 24-e között lehet a következőképpen: a felhasználó a jegy(ek) 16 karakterből álló azonosító kódját, a saját nevét és e-mail címét regisztrálja a shrekmusical.hu weboldalon található felületre.
4.2. A játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a játékból kizárásra kerül.
V.A Játék időtartama:
A Játék 2016. március 3. 0:00:00-tól 2016. március 24. 24:00:00-ig az interneten zajlik "shrekmusical.hu/jatekok" oldalon. Azok a Pályázatok, amelyek 2016. március 24.. 24:00:00 után kerülnek rögzítésre, a Játékban nem vesznek részt.
VI. A verseny díjazása:
A nyeremények 2016. március 25-én kerülnek kisorsolásra. A nyertesek az info@shrekmusical.hu email címen érdeklődhetnek nyereményükről, valamint azok átvételi időpontjáról. A nyertesek adatait a Shrek a musical Facebook oldalon is nyilvánosságra hozza Szervező.
Nyeremények: 1 db Tablet, 10 db belépőjegy a Minipolisz városba, 5 db éves Dörmögő Dömötör előfizetés, 1 családi Pizza King utalvány.
VII. Adatvédelem
7.1.Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a Játékszabályzatban meghatározott módon elküldi:
• feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy Facebook-on közzétett személyes adatait – nyertes esetében pedig a kiértesítést követően megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét - a Szervező és megbízottja, „Lebonyolító” a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
• tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeket a Szervező marketing-, reklám- és PR-célokra felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
Az adatok feldolgozását a Szervező, és megbízásából eljáró „Lebonyolító” szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését „Lebonyolítótól” a info@shrekmusical.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok a megadott címen (1095 Budapest, Mester u. 83/C), illetve e-mail címen (info@shrekmusical.hu) kérhetik adataik helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos és Pályázata a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Értem Részletek